نمایش 1–12 از 15 نتیجه

طرح اسفندقه،66-12

تومان250.000تومان260.000

طرح اسفندقه

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار27 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

طرح بته جقه،726-10

تومان220.000تومان235.000

طرح بته جقه

در اندازه60 سانتیمتر100 سانتیمتر با رجشمار33 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

طرح شکارگاه ،153-12

تومان345.000تومان360.000

طرح شکارگاه

در اندازه 51 سانتیمتر 115 سانتیمتر با رجشمار 46 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع چاپ طرح اقدام کنید

طرح شکارگاه،743-10

تومان300.000تومان380.000

طرح شکارگاه

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار33 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

طرح قالی یزد،22-10

تومان350.000تومان630.000

طرح قالی یزد

در اندازه200سانتیمتر300سانتیمتر با رجشمار38 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع طرح اقدام کنید

طرح قالیچه لچ وترنج،801-10

تومان180.000تومان230.000

طرح قالیچه لچ وترنج

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار33 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

طرح قشقایی،161-12

تومان350.000تومان400.000

طرح قشقایی

در اندازه100سانتیمتر135سانتیمتر با رجشمار40 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

قالیچه حاشیه بیضی،128-12

تومان180.000تومان250.000
قالیچه حاشیه بیضی در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار35 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح

قالیچه،1-103-12

تومان250.000

قالیچه

در اندازه90سانتیمتر135سانتیمتر با رجشمار30 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

کوسن،125-11

تومان125.000تومان150.000

کوسن

در اندازه60سانتیمتر60سانتیمتر با رجشمار40 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

نقشه سرو،163-12

تومان10.000تومان380.000

نقشه سرو

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار30 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید